Porady

Grupy zwiększonego ryzyka

Każdy chory unieruchomiony jest zagrożony powstaniem odleżyn; dotyczy to także każdej unieruchomionej w gipsie części ciała. Dodatkowymi czynnikami ryzyka u chorych hospitalizowanych „przykutych” do łóżka lub fotela są: hipoalbuminemia, nietrzymanie stolca i złamania; do powstawania odleżyn usposabia także niedożywienie i niedobory witamin.

Osobnym czynnikiem ryzyka jest podeszły wiek, szczególnie u chorych przybywających w szpitalach lub domach opieki. Norton i Braden opracowali skalę służącą do oceny stopnia zagrożenia powstaniem odleżyn, uwzględniającą stopień sprawności fizycznej i psychicznej, (nie)trzymanie moczu i stolca, zaburzenia czucia i inne czynniki. Istnieje kilka przyczyn, dla których osoby w podeszłym wieku są szczególnie narażone na powstania odleżyn. Łatwiej dochodzi u nich do niedokrwienia skóry i głębszych tkanek, większe są siły ścinające powstające podczas siedzenia. W porównaniu z osobami młodymi leżącymi w łóżku u starszych osób wyższe jest średnie ciśnienie w tkankach oraz całkowite ciśnienie na kość krzyżową w przeliczeniu na godzinę spędzoną w łóżku. Starzenie się skóry i związane z tym zmiany fizyczne, strukturalne, patofizjologiczne i immunologiczne mogą w dużym stopniu sprzyjać powstawaniu odleżyn. Skóra osoby w podeszłym wieku jest bardziej podatna na działanie sił ścinających i słabiej unaczyniona. Typ budowy ciała również może mieć wpływ na podatność na powstawanie odleżyn. U osób szczupłych ciśnienie w tkankach w okolicy wyniosłości kostnych powstające w czasie ucisku jest wyższe niż u osób o przeciętnej masie ciała lub otyłych.

Stan psychiczny chorego (np. depresja) ma wpływ na przestrzeganie przez niego zaleceń odnośnie do pielęgnacji skóry, co z kolei sprzyja powstawaniu odleżyn. Niedostateczna opieka w domu, niewłaściwa pielęgnacja przez osoby opiekujące się chorym w domu lub szpitalu, wynikająca z niewiedzy lub zaniedbania, przyczynia się do powstawania odleżyn u chorych z porażeniami. Chorzy z uszkodzeniami rdzenia kręgowego stanowią grupę zwiększonego ryzyka powstawania odleżyn. Ryzyko to jest zwiększone zaraz po urazie przez długotrwałe unieruchomienie i jest odwrotnie proporcjonalne do ciśnienia skurczowego krwi.

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1992 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami. Od 1997 roku bierzemy czynny udział w pracach Europejskiej Grupy Doradczej ds. Odleżyn z siedzibą w Oxfordzie.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl